Sveriges Lagar 2007 (röda lagboken)

Sveriges Lagar 2007 (röda lagboken)

Svenska, 2007
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 3000
  • Utgiven 2007-01-01
  • Upplaga 11
  • Förlag Thomson Fakta
  • ISBN 9789176100899
Ämne: Juridik

Sveriges Lagar är en lagbok som totalt innehåller ca 950 författningar. Här återfinns alla lagar av praktisk betydelse samt ett stort antal förordningar och kungörelser. Dessutom ingår några av EU:s rättsakter.

Sveriges Lagar 2007 återger gällande rätt per den 1 januari 2007. Urvalet av författningar är detsamma som i Karnov - Svensk lagsamling med kommentarer, som också ges ut av Thomson Fakta. Även systematiken i Sveriges Lagar överensstämmer med Karnov. Detta innebär att författningarna är indelade i 29 ämnesområden och därunder presenterade i kronologisk ordning. Urvalet är gjort av Karnovs huvudredaktion, f.d. hovrättspresident Birgitta Blom, generaldirektör Anders Eriksson, hovrättspresident Johan Hirschfeldt och professor emeritus Jan Ramberg.

För att översiktligt åskådliggöra vilka lagrum som har ändrats sedan föregående upplaga, är dessa markerade med en linje i marginalen på samma sätt som i Svensk författningssamling (SFS). Utöver själva författningstexten innehåller Sveriges Lagar även referenser till relevanta rättsfall och propositioner återgivna i direkt anslutning till respektive lagrum. Urvalet av rättsfall är hämtat ur Karnov.

Sveriges Lagar innehåller fyra register. Det kronologiska registret innehåller författningar utgivna i SFS gällande per den 1 januari 2007. Innehållsförteckningen och sakregistret är andra effektiva hjälpmedel för att hitta i lagboken. Verket innehåller även ett rättsfallsregister.

Läs mer