Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

av Christine Hofbauer, Annika Karnland, Joakim Vasiliadis, Anders Odeldahl, Hans-Jörg Eckhardt

Svenska, 2004
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 240
  • Utgiven 2004-02-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789121205686
Ämne: Barn & tonår

Lieber Deutsch är ett läromedel i tyska för steg 1-5. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kursläromedel för tyska 1-5
- Ger effektiv träning av produktiva och interaktiva färdigheter
- Lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig!
Lieber Deutsch 1 och 2
Steg 1-2
Lieber Deutsch betonar kommunikation i vardagliga situationer, kontinuerlig repetition för att befästa kunskaperna och har övningar som syftar till att uppnå stor elevaktivitet. Lieber Deutsch är lekfullt uppbyggd och ger mycket omväxling genom bl.a. spel, musik och projektarbeten. Dessutom innehåller materialet extra övningar, färdiga prov och läxförhör. Detta underlättar planeringsarbetet och sparar mycket tid. Lieber Deutsch har en tydlig struktur och luftig layout och är enkel att arbeta med.
Introduktion
Lieber Deutsch 1 och Lieber Deutsch 2 innehåller 7 respektive 6 tematiskt indelade etapper som var och en inleds med en introduktion, Intro.
Texter
I varje etapp finns två eller flera texter, skrivna på modern och lättbegriplig tyska. Ett funktionellt och engagerande innehåll uppmuntrar eleven att börja använda språket direkt. Vardagliga dialoger ger många tillfällen till framför allt muntlig träning och till att befästa vanliga ord och fraser.
Övningar
Efter texterna följer rubriken Textarbeit. Här finns vanligen flera uppgifter med text- och ordarbete. Därefter fördjupas övningarna mot att träna olika färdigheter, främst muntlig och skriftlig kommunikation, Sprich mal och Schreib mal. Övningarna har fokus på för eleven användbara situationer. Dessutom finns rikligt med hörövningar, Hör mal, kopplade till etappens tema.
Resonerande grammatik
Grammatiken, Rund um die Sprache, inleds vanligen med frågor av resonerande karaktär. Syftet är att underlätta förståelse och inlärning av grammatiska moment.
Kontinuerlig repetition
I avsnittet Weißt du noch? repeteras grammatik, vokabulär, samt muntlig och skriftlig färdighet för att befästa kunskaperna på djupet.
Självvärdering
Varje etapp avslutas med en checklista, Jag kan. Där checkar eleven av vad han/hon har lärt sig i kapitlet. Detta hjälper eleven att bedöma sina egna färdigheter och ger god vägledning om hur språkinlärningen fortskrider.
Projekt/Musik
I varje etapp ges förslag på projektarbeten med anknytning till temat Projekt.
Eleverna får genom Lieber Deutsch bekanta sig med tyskspråkig musik och olika artister. I Lieber Deutsch 1 finns dessutom ett antal sånger vars syfte är att hjälpa till att befästa olika fraser och grammatiska moment.
Realia/Landeskunde
Realia får stort utrymme i materialet. I Lieber Deutsch 1 läser eleverna om staden Berlin och får följa med på en resa genom Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein. I hörövningarna möter de inslag om tyskspråkiga kända personer och historiskt betydelsefulla händelser.
I Lieber Deutsch 2 finns realiatexter i varje etapp. De behandlar olika företeelser i de tysktalande länderna, t.ex. olika evenemang, produkter och nationalsporter, men även vetenskapsmän och semestermål.
Ord och fraser
Ordlista och frasbank finns i slutet av boken. Frasbanken fungerar som en resurs för muntlig och skriftlig kommunikation, t.ex. vid dialoger.
Lärarhandledning/lärar-cd
Lärarhandledningarna innehåller bl.a.
- texter till hörövningar och hörtester
- extra övningar i grammatik
- kopieringsunderlag till flera olika spel
- läxförhör (med ord och fraser) till varje text
- jag kan-tester till varje etapp (att använda som självtest eller som ren repetition)
- prov till varje etapp som testar samtliga färdigheter (läsa, skriva, höra och tala) och ord, fraser och grammatik
Lärar-cd-skivorna innehåller bl.a. samtliga texter, uttalsövningar, hörövningar, hörtester till varje etapp och musik.

Läs mer